Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování C?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL „C“. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL „C“. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz C je navazujícím kurzem ve vzdělání APUL a je pořádaný v rozsahu 6 dní. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který úspěšně dokončil lyžařský kurz APUL „D“ (či ekvivalent) nebo má licenci SNB C. Doporučena je min. 14 denní praxe v lyžařské škole či podobná praxe pedagogického charakteru. Úspěšný kandidát kurzu „C“ se stává držitelem licence APUL C, který je kompetentní k výuce mírně až středně pokročilých lyžařů všech věkových kategorií.

Co mě na kurzu čeká?

Svým obsahem je kurz C zaměřen na hlubší pochopení technického a výukového konceptu APUL. Důraz je kladen na dovednosti spojené s technikou a výukou paralelních oblouků a jejich vylepšování v dalších variantách. Dále budou prohloubeny znalosti z oblasti techniky, mechaniky a biomechaniky lyžování, analýzy pohybu a výzbroje/výstroje. V rámci podpůrných disciplín budou také prohloubeny znalosti cizích jazyků a jejich praktické použití při výuce (Aj, Nj). 

Převážnou část kurzu C bude tvořit praktické trénování techniky a výuky lyžování, ale také průběžné testování kvality získaných znalostí a dovedností. Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu C:

 • Zákaznický servis APUL.
 • Prohloubení znalostí výukového a technického konceptu APUL. 
 • Metodický postup výuky lyžování APUL. (výuka mírně až středně pokročilých)
 • Úvod do systému analýzy pohybu APUL.
 • Vylepšování techniky lyžování s důrazem na paralelní vedení lyží. 
 • Úvod do freestylu.
 • Prohloubení znalostí s cizojazyčnou terminologií v oblasti výuky lyžování (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL „D“ (či ekvivalentu).
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Praxe a zkušenosti s prací učitele. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu C.

Den 0     Příjezd, ubytování do 19:00 Zahájení kurzu ve 20:00, místo bude upřesněno přihlášeným
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 1-5 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Workshop​y
Den 6 Závěrečné zkoušky   Závěrečné zkoušky Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Licence APUL „C“ opravňuje jejího držitele k výuce techniky paralelních oblouků a variant, mezi které patří zkrácení poloměru oblouku, základy freestyle na sjezdovce či jízda a kontrola na prudším sklonu svahu. Instruktor lyžování APUL „C“ je také kompetentní k výuce dětí v rámci dětské školky a na otevřených sjezdových tratích.  

Úspěšný absolvent kurzu C bude kompetentní k:

 • výuce mírně až středně pokročilých lyžařů,
 • předvádění techniky v paralelním postavení lyží,
 • aplikování techniky na různé podmínky (prudší svah, úzká sjezdovka atp.),
 • výuce dětí v dětských lyžařských školkách a na otevřených lyžařských tratích,
 • předvádění a využívání základů freestylu na sjezdovce,
 • provádění výuky lyžování v jednom ze světových jazyků (Aj, Nj),
 • ke vstupu do navazujícího kurzu APUL „B“.

Jak probíhá zkouška?

Struktura závěrečné zkoušky na kurzu APUL C se skládá ze tří základních dovednostních oblastí (lyžování, výuka, analýza), které se podílejí na celkovém profilu instruktora lyžování APUL. Pro úspěšné absolvování kurzu C je potřeba splnit požadavky ze všech tří oblastí minimálně na úrovni dvou průměrných bodů na stupnici 0 – 10 bodů. 

1. Zkouška z lyžování

Část lyžování obsahuje zkoušku ze tří různých jízd. Baterie zkouškových jízd obsahuje celkem šest prvků (ukázky techniky a vybrané prvky metodického postupu). Povinnou zkouškovou jízdou pro všechny kurzy C bude ukázka techniky „Paralelního oblouku (střední až dlouhý poloměr)“. Ostatní dvě zkouškové jízdy budou oznámeny vedoucím kurzu den před zkouškou z lyžování. 

Baterie zkouškových jízd:

1. Paralelní oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

2. Základní oblouk

Terén: velmi mírná modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná modrá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • Vedení lyží (pluhové/přívratné) je v základním oblouku závislé na rychlosti jízdy a sklonu svahu. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

3. Čapí oblouk (stork turn)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • V průběhu celého oblouku je rovnováha udržována pouze na vnější lyži.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

4. Paralelní oblouk (krátký poloměr)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

5. Oblouk na switch (paralelní oblouk pozpátku)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení.  

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

Hodnocení:

Každá jízda je hodnocena tříčlennou komisí. Každý lektor hodnotí každou jednotlivou jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování je nutné získat alespoň 6 bodů v součtu všech jízd (minimálně však 1 bod z každé jízdy). Kandidát, který získá méně než 6 bodů v součtu všech jízd, se stává čekatelem z lyžování a musí zkoušku opakovat. 

2. Zkouška z výuky

Průběžná praktická zkouška z výuky probíhá jako simulovaná skupinová výuka, při které musí kandidát prokázat znalosti a dovednosti správných výukových postupů pro začátečníky až mírně pokročilé lyžaře všech věkových kategorií. Každý kandidát bude v průběhu kurzu hodnocen z výuky celkem třikrát. Každá zkouška trvá cca 10 minut a bude zaměřena na:  

 • 1x výuku dospělých, 
 • 1x dětskou výuku a 
 • 1x výběr tématu (dle vylosovaného scénáře). 

Praktická zkouška na svahu probíhá v českém jazyce. 

Kritéria:

Lektor hodnotí každou ukázku výuky na základě následujících kritérií:

 • Model lekce (pochopení, zvládnutí a aplikace modelu lekce)
 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace)
 • Úroveň zákaznického servisu (pozitivní přístup a vytvoření optimálního prostředí pro výuku, dovednosti pro práci s lidmi)
 • Pochopení „Modré progrese APUL“ (pochopení a použití metodického postupu)
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)

Hodnocení:

Každý lektor hodnotí výuku jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů.  Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky je nutné získat 2 body v průměru všech 3 zkoušek. Kandidát, který získá méně než 2 body v průměru všech 3 zkoušek z výuky, nesplnil požadavky na úspěšné absolvování kurzu APUL C a bude pozván na dodatečnou zkoušku z výuky v průběhu tzv. zkouškového dne. Pokud kandidát nesplní dodatečnou zkoušku z výuky na min. počet 2 bodů, stává se čekatelem z výuky a zkoušku musí opakovat. Kandidát, který získá méně jak 1 bod v průměru všech tří zkoušek, nesplnil požadavky kurzu C a musí opakovat celý kurz.

3. Zkouška z analýzy (teorie):

Zkouška z analýzy a teoretických znalostí probíhá formou testu. Test obsahuje otázky vztahující se k tématům všech přednášek (výuka lyžování, zákaznický servis, technika lyžování, biomechanika, bezpečnost, první pomoc, cizí jazyk). Dále pak test obsahuje otázky z analýzy lyžařské techniky na základě testových otázek k několika videím. 

Hodnocení:

Pro úspěšné absolvování testu je potřeba správně odpovědět na 75% testových otázek. V případě neúspěšného splnění testu se kandidát stává čekatelem z analýzy (teorie) a musí tuto část opakovat. 

4. Zkouška z cizího jazyka:

Zkouška z cizího jazyka není na kurzu „C“ povinná. Je ovšem podmínkou pro vstup do dalšího stupně vzdělání, kterým je kurz APUL „B“. Kandidáti si mohou vybrat zkoušku z anglického či německého jazyka. 

Pozn.: Možnost, složení zkoušky v jiném cizím jazyce, bude možná pouze po předběžné domluvě s vedoucím kurzu a za určitých podmínek.

Průběh zkoušky:

Zkouška z cizího jazyka probíhá formou kolokvia (diskuze) ve skupině max. 3 kandidátů + lektor. Kandidáti jsou ve společné diskuzi testováni ze tří oblastí:

 • Všeobecná znalost jazyka (obecná diskuze lektor-kandidát, kandidát-kandidát s důrazem na porozumění a schopnost reakce
 • Technika lyžování (schopnost odborně popsat zadaný pohyb, oblouk či dovednost)
 • Výuka lyžování (schopnost vysvětlení určitého prvku progrese, metodické řady či analýzy)

Hodnocení:

Jazyk je hodnocen na škále pozitivní - negativní ve smyslu splnění požadavků.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot s předním nástupem. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14–18 m. 
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu C je „Modrá kniha – učebnice pro instruktory lyžování APUL“ a informace získané z jednotlivých workshopů.

Dalším zdrojem informací jsou audiovizuální materiály APUL a veřejně dostupné materiály jiných světových vzdělávacích asociací na www.youtube.com.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Smyslem kurzů APUL a role lektora APUL na daném kurzu je především předání takových znalostí a dovedností, které budou také po kurzu samotném sloužit jako nástroje pro další trénink, samo-vzdělávání a další profesionální rozvoj směrem k navazujícím kurzům APUL.

Pár tipů jak na to:

 • Je dobré mít tréninkového partnera či tréninkovou skupinu, která se bude navzájem motivovat k tréninku a sdílet zkušenosti z vlastní praxe. 
 • Pravidelná videoanalýza je předpokladem pro systematické zlepšování. 
 • Stanovení tréninkového a vzdělávacího cíle na celou sezonu pomůže k smysluplnějšímu tréninku. 
 • Výuka prvku, na kterém sami pracujeme, je velmi efektivním nástrojem k vlastnímu zdokonalení. 
 • Každá hodina, strávená s lektorem na kurzu, by měla být třemi hodinami vlastního tréninku. 
 • Lyže je nutné mít stále dobře připravené a servisované (pravidelné broušení a mazání).
 • Využívání zdrojů mimo oficiální materiály APUL může pomoci s inspirací a získání nových impulzů. 

Důležité je, užít si proces zlepšování se. Nejen výuka klientů v lyžařské škole, ale vlastní trénink v průběhu sezony je jednou z nejzábavnějších částí profese instruktora lyžování. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL

Instagram #APULlyzovaniC