Co mě čeká na kurzu běžeckého lyžování APUL?

Následující dokument je základním zdrojem informací o běžeckém kurzu APUL. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování běžeckého kurzu APUL. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na sněhu.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

APUL

O jaký kurz se jedná?

Kurz běžeckého lyžování APUL je plnohodnotnou součástí vzdělání APUL. Svým způsobem se jedná o specifický kurz v nabídce APUL. Kurz je určen pro zájemce o techniku běžeckého lyžování a zároveň pro mnohé zúčastněné je tento kurz cestou k tzv. „druhému nástroji“ v systému vzdělávání APUL, který koresponduje se standardy ISIA. Kurz je pořádaný v rozsahu 5 dní. Kurzu se mohou účastnit členové APUL, kteří úspěšně dokončili minimálně první stupeň vzdělání – APUL „D“. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) nebo snowboardista(ka) starší 16 let. Pro všechny přihlášené kandidáty platí, že jejich vstupní úroveň musí odpovídat alespoň základním zkušenostem s běžeckým lyžováním. Kurz není určen pro absolutní začátečníky a jeho náplň není ani takto koncipována. Úspěšný kandidát běžeckého kurzu APUL se stává držitelem licence „Instruktor běžeckého lyžování APUL“ a je plně kompetentní k výuce běžeckého lyžování. Zároveň úspěšný kandidát splní požadavek „druhého nástroje“ v cestě za ISIA známkou (ISIA kartou).

Co mě na kurzu čeká?

Převážnou část kurzu bude tvořit praktické trénování běžecké techniky (klasika i bruslení) ve variabilních vnějších podmínkách. Budeme se také věnovat specifikům výuky běžeckého lyžování. Výuka na sněhu je doplněna večerními  teoretickými přednáškami a praktickými workshopy - viz denní program. Kurz probíhá v českém jazyce.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 16 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL „D“ (či ekvivalentu).
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období).
 • Základní praxe a zkušenosti s technikou běhu na lyžích.
 • Základní povědomí o práci lyžařského pedagoga. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 1 Příjezd a zahájení kurzu (čas bude upřesněn přihlášeným)   Lyžařská průprava na běžeckých lyžích Teorie: Technika běhu na lyžích.
Příprava běžeckých lyží.
Den 2 Klasická technika běhu na lyžích
(specializovaná průprava, způsoby běhu)
  Klasická technika běhu na lyžích
(způsoby běhu)
Metodika nácviku běhu na lyžích.
Rozbor videa - klasika
Den 3 Bruslení (specializovaná průprava, způsoby bruslení)   Bruslení (způsoby bruslení)

Běžecké vybavení.
Specifické posilování pro běh na lyžích.
Rozbor videa – bruslení

Den 4 Klasická technika běhu na lyžích – zdokonalování techniky, využití soutěžní formy a při rozvoji obratnosti na lyžích   Bruslení – zdokonalování techniky, využití herní formy při rozvoji pohybových schopností

Využití běhu na lyžích pro rozvoj lyžařských dovedností a pohybových schopností.
Test z teorie.

Den 5 Klasická technika - zkoušky z praxe, metodické výstupy   Bruslení - zkoušky z praxe, metodické výstupy Zhodnocení a zakončení kurzu.

Profil instruktora běžeckého lyžování APUL

Licence „Instruktor běžeckého lyžování APUL“ opravňuje jejího držitele k výuce techniky běžeckého lyžování v lyžařské škole pro začátečníky i pokročilé.

Jak probíhá zkouška?

Struktura závěrečné zkoušky na kurzu běžeckého lyžování APUL se skládá ze tří základních dovednostních oblastí (technika běhu na lyžích, výuka, teorie), které se podílejí na celkovém profilu instruktora lyžování APUL. 

1. Zkouška z techniky běhu na lyžích

Zkouška je ze dvou oblastí běžecké techniky - klasika a bruslení. Baterie všech zkouškových jízd obsahuje celkem čtyři prvky.Pro zkoušku jsou povinné všechny 4 jízdy.

Baterie zkouškových jízd:

1. KL střídavý

2. KL soupažný

3. SK jednodobé

4. SK dvoudobé

2. Zkouška z výuky

Praktická zkouška z výuky probíhá jako simulovaná skupinová nebo privátní výuka, při které musí kandidát prokázat znalosti a dovednosti správných výukových postupů pro běžecké lyžování klasiky i bruslení pro lyžaře všech věkových kategorií.  

Praktická zkouška probíhá v českém jazyce. 

Kritéria:

Lektor hodnotí každou ukázku výuky na základě následujících kritérií:

 • Model lekce (pochopení, zvládnutí a aplikace modelu lekce)
 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace)
 • Úroveň zákaznického servisu (pozitivní přístup a vytvoření optimálního prostředí pro výuku, dovednosti pro práci s lidmi)
 • Pochopení „Metodického postupu běžeckého lyžování APUL“ (pochopení a použití metodického postupu)
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)

3. Zkouška z teorie

Zkouška probíhá formou testu. 

Celkové hodnocení kurzu

Pro celkové úspěšné absolvování kurzu je třeba splnit všechny tři zkouškové oblasti (lyžování, ukázka výuky, teorie)  Pokud zájemce nesplní pouze jednu ze tří částí, stává se čekatelem z této konkrétní části zkoušky a bude pozván na opravné zkoušky. Pokud nesplní dvě nebo všechny tři části zkoušky, bude pozván k opakování celého kurzu.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • lyže na klasickou techniku a bruslení, hole na klasickou techniku (délka po ramenní kloub), na bruslení (délka po ústa),
 • skluzové a odrazové vosky, odstraňovač vosků
 • poznámkové sešity, psací potřeby, os.doklady

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Smyslem kurzů APUL a role lektora APUL na daném kurzu je především předání takových znalostí a dovedností, které budou také po kurzu samotném sloužit jako nástroje pro další trénink, samo-vzdělávání a další profesionální rozvoj směrem k navazujícím kurzům APUL.

Pár tipů jak na to:

 • Je dobré mít tréninkového partnera či tréninkovou skupinu, která se bude navzájem motivovat k tréninku a sdílet zkušenosti z vlastní praxe.
 • Pravidelná videoanalýza je předpokladem pro systematické zlepšování.
 • Stanovení tréninkového a vzdělávacího cíle na celou sezonu pomůže k smysluplnějšímu tréninku.
 • Výuka prvku, na kterém sami pracujeme, je velmi efektivním nástrojem k vlastnímu zdokonalení.
 • Každá hodina, strávená s lektorem na kurzu, by měla být třemi hodinami vlastního tréninku.
 • Lyže (nejen běžecké) je nutné mít stále dobře připravené a servisované

Důležité je, užít si proces zlepšování se. Nejen výuka klientů v lyžařské škole, ale vlastní trénink v průběhu sezony je jednou z nejzábavnějších částí profese instruktora lyžování. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL

Instagram #APULbezky