Co mě čeká na kurzu APUL telemark?

Následující dokument je základním zdrojem informací o telemarkovém kurzu APUL. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování telemarkového kurzu APUL. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz je určen pro zájemce o telemarkovou techniku a zároveň pro mnohé zúčastněné je tento kurz cestou k tzv. „druhému nástroji“ v systému vzdělávání APUL, který koresponduje se standardy ISIA. Kurz je pořádaný v rozsahu 6 dní. Kurzu se mohou účastnit členové APUL, kteří úspěšně dokončili minimálně první stupeň vzdělání – APUL „D“. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) nebo snowboardista(ka) starší 16 let. Pro všechny přihlášené kandidáty platí, že jejich vstupní úroveň musí odpovídat alespoň základním zkušenostem s telemarkovým lyžováním. Kurz není určen pro absolutní telemarkové začátečníky a jeho náplň není ani takto koncipována. Doporučeno je alespoň pár hodin na telemarkových lyžích a základní představa o pohybovém principu. Úspěšný kandidát telemarkového kurzu APUL se stává držitelem licence „Instruktor telemarku APUL“ a je plně kompetentní k výuce telemarkového lyžování. Zároveň úspešný kandidát splní požadavek „druhého nástroje“ v cestě za ISIA známkou (ISIA kartou).

Co mě na kurzu čeká?

Svým obsahem je telemarkový kurz zaměřen na hlubší pochopení technického, pohybového a výukového konceptu telemarkového lyžování.  Důraz je kladen na zákaldní telemarkové technické principy a jejich aplikaci v terénu. Kouzlo telemarku je v jeho volnosti a variabilitě a tento fakt rozhodně na našem kurzu neopomíjíme. Na kurzu se budeme dále věnovat i otázkám procesu výuky, principům analýzy pohybu, budeme diskutovat zajímavé téma telemarkové výzbroje a výstroje a v neposlední řadě zmíníme i historii lyžování, která je s telemarkovou technikou přímo a úzce spjata. Kurz probíhá v českém jazyce.

Převážnou část telemarkového kurzu bude tvořit praktické trénování telemarkové techniky ve variabilních vnějších podmínkách. Budeme se také věnovat specifikům výuky telemarkového lyžování, a také průběžnému testování kvality získaných znalostí a dovedností. Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující body:

 • Zákaznický servis APUL a dovednosti pro práci s lidmi.
 • Prohloubení znalostí výukového konceptu APUL.
 • Technický a metodický postup výuky telemarkového lyžování.
 • Úvod do systému analýzy pohybu APUL s důrazem na telemarkovou techniku.
 • Vylepšování techniky telemarkového lyžování s důrazem na zákl.telemarkové dovednosti: (telemarkový postoj a jeho varianty, iniciace telemarkového oblouku - výměna kroku (lead change) a její možné varianty, variace telemarkových oblouků v závisloti na typu terénu a výzbroji, úvod do freestylu)
 • Úvod do freestylu.
 • Prohloubení znalostí o historii lyžování, typech výzbroje a nových trendech v telemarku.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 16 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL „D“ (či ekvivalentu).
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období).
 • Mít základní praxi a zkušenosti s telemarkovou technikou.
 • Mít základní povědomí o práci lyžařského instruktora. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení telemarkového kurzu.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0     Příjezd na místo kurzu
Prezence
Prezence
Úvodní přednáška
Den 1–5 Trénink telemarkového lyžování, výuky a analýzy APUL.   Trénink telemarkového lyžování, výuky a analýzy APUL. Workshop
Den 6 Závěrečné zkoušky   Závěrečné zkoušky Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil instruktora telemarku APUL

Licence „Instruktor telemarku APUL“ opravňuje jejího držitele k výuce techniky telemarkových oblouků a variant, mezi které patří změna poloměru oblouku, variace rychlosti v závislosti na sklonu svahu a základy freestyle telemarku na sjezdovce (skok). Instruktor telemarku APUL je kompetentní k výuce všech úrovní telemarkového lyžování na sjezdových tratích. 

Úspěšný absolvent kurzu bude kompetentní k:

 • výuce zájemců o telemarkové lyžování od začátečníků až po pokročilé lyžařě,
 • aplikování telemarkové techniky na různé podmínky (prudší svah, úzká sjezdovka atp.),
 • výuce všech věkových kategorií z řad zájemců o telemakrové lyžování na sjezdových tratích,
 • předvádění a využívání základů freestylu na sjezdovce.

Jak probíhá zkouška?

Struktura závěrečné zkoušky na telemarkovém kurzu APUL se skládá ze tří základních dovednostních oblastí (lyžování, výuka, analýza), které se podílejí na celkovém profilu instruktora lyžování APUL, nejen telemarkové licence. Pro úspěšné absolvování telemarkového kurzu APUL je potřeba splnit požadavky ze všech tří oblastí minimálně na úrovni pěti průměrných bodů na stupnici 0 – 10 bodů. 

1. Zkouška z lyžování

Část telemarkového lyžování obsahuje zkoušku ze dvou oblastí telemarkové techniky: ukázky techniky a sportovní telemarkové lyžování. Baterie všech zkouškových jízd obsahuje celkem šest prvků (ukázky techniky: základní telemarkový oblouk, telemarkový oblouk-krátký poloměr, telecarvingový oblouk, sportovní telemarkové lyžování: volná jízda, jízda se změnou poloměru, skok). Pro zkoušku z lyžování jsou povinné všechny jízdy (6 jízd).

Baterie zkouškových jízd:

1. Základní telemarkový oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Telemarkový postoj – práce s dynamickou rovnováhou.
 • Výměna kroku – iniciace telemarkového oblouku.
 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou).
 • Udržení telemarkové pozici a absence „alpského“ vedení lyží.
 • Přehranění lyží a výměna telemarkového postoje je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

2. Telemarkový oblouk - krátký poloměr

Terén: červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Telemarkový postoj – práce s dynamickou rovnováhou.
 • Výměna kroku – iniciace telemarkového oblouku.
 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou).
 • Udržení telemarkové pozice a absence „alpského“ vedení lyží.
 • Přehranění lyží a výměna telemarkového postoje je doprovázena zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

3. Telecarvingový oblouk

Terén: modrá sjezdovka až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Telemarkový postoj – práce s dynamickou rovnováhou.
 • Výměna kroku – iniciace telemarkového oblouku.
 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou).
 • Udržení telemarkové pozice a absence „alpského“ vedení lyží.
 • Lyže jsou vedeny po celou dobu jízdy převážně po hraně, jízda má známky sportovního charakteru. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

4. Volná jízda

Terén: červená sjezdovka až lehčí černá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií:

 • Telemarkový postoj – práce s dynamickou rovnováhou.
 • Výměna kroku – iniciace telemarkového oblouku.
 • Kontrola rychlosti jízdy.
 • Plynulost jízdy a její variabilita.
 • Kreativita jezdce v závislosti na charakteru vnějších podmínek.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií.

5. Jízda se změnou poloměru

Terén: středně prudká červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií:

 • Telemarkový postoj – práce s dynamickou rovnováhou.
 • Výměna kroku – iniciace telemarkového oblouku.
 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“).
 • Minimálně dvě výrazné změny poloměru oblouků po dobu jízdy, bez výrazné změny dynamiky a rychlosti jízdy.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií.

6. Skok

Terén: terénní vlna (hrana sjezdovky, terénní zlom)

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií:

 • Mírná letová fáze a její kontrola
 • Kontrolovaný dopad do telemarkového postavení
 • Kontrolovaný výjezd a zastavení

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

Hodnocení:

Každá jízda je hodnocena tříčlennou komisí. Každý lektor hodnotí každou jednotlivou jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky z telemarkového lyžování je nutné získat alespoň 30 bodů v součtu všech jízd (minimálně však 4 body z každé jízdy). Kandidát, který získá méně než 30 bodů v součtu všech jízd, se stává čekatelem z telemarkového lyžování a musí zkoušku opakovat.  

2. Zkouška z výuky

Průběžná praktická zkouška z výuky probíhá jako simulovaná skupinová nebo privátní výuka, při které musí kandidát prokázat znalosti a dovednosti správných výukových postupů pro telemarkové lyžaře všech věkových kategorií.  Praktická zkouška na svahu probíhá v českém jazyce.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou ukázku výuky na základě následujících kritérií:

 • Model lekce (pochopení, zvládnutí a aplikace modelu lekce)
 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace)
 • Úroveň zákaznického servisu (pozitivní přístup a vytvoření optimálního prostředí pro výuku, dovednosti pro práci s lidmi)
 • Pochopení „Metodického postupu výuky telemarku APUL“ (pochopení a použití metodického postupu)
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)

Hodnocení:

Každý lektor hodnotí výuku dle výše uvedených kritérií v rozsahu 0-10 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky z výuky je potřeba dosáhnout bodového hodnocení mininálně 5 bodů. Je třeba mít na paměti, že modelová výuka nemůže být hodnocena pozitivně, pokud jedno z kritérií bude výrazně nedostatečné. I kdyby ostatní faktory byly vysoce naprůměrné, pokud jeden nedostačuje, hodnocení není pozitivní (méně než 5 bodů). Adept by si měl osvojit komplexní vysoký standard všech částí výuky.  

Pokud kandidát splní zkoušku z výuky na 3-4 body, stává se čekatelem z výuky a zkoušku musí opakovat. Kandidát, který získá méně jak 3 body z výuky, musí opakovat celý kurz.

3. Zkouška z analýzy a teorie:

Zkouška z analýzy a teoretických znalostí probíhá formou průběžného hodnocení. Hodnotí se aktivita, porozumění tématům technika a výuka telemarku, dovednost analýzy na svahu i u videa. 

Hodnocení:

Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout hodnocení "pozitivní". Pokud takové hodnocení nezíská, stává se čekatelem z teorie a analýzy.

Celkové hodnocení kurzu

Pro celkové úspěšné absolvování kurzu je třeba získat ze všech tří oblastí (lyžování, ukázka výuky, analýza) hodnocení „splnil“. V praxi to znamená 30 a více bodů z telemarkového lyžování, 5 a více bodů z výuky a pozitivní hodnocení zkoušky z teorie a analýzy. Pokud zájemce nesplní pouze jednu ze tří částí, stává se čekatelem z této konkrétní části zkoušky a bude pozván na opravné zkoušky. Pokud nesplní dvě nebo všechny tři části zkoušky, bude pozván k opakování celého telemarkového kurzu.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající telemarkovou výzbroj. Vhodnou velikost telemarkových bot (systém NN75 nebo systém NTN). Lyže doporučujeme servisované s univerzální krojením a poloměrem 14-18 m.
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva).
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 
 •  

Zdroje a doporučená literatura 

Doporučujeme sérii článků lektora APUL Ondřeje Nováka, které jsme uveřejnili v sekci články.

Zdrojem informací o telemarkovém lyžování dále může být celá řada zahraničních knižních publikací:

Dále samozřejmě informace z jednotlivých workshopů.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Smyslem kurzů APUL a role lektora APUL na daném kurzu je především předání takových znalostí a dovedností, které budou také po kurzu samotném sloužit jako nástroje pro další trénink, samo-vzdělávání a další profesionální rozvoj směrem k navazujícím kurzům APUL.

Pár tipů jak na to:

 • Je dobré mít tréninkového partnera či tréninkovou skupinu, která se bude navzájem motivovat k tréninku a sdílet zkušenosti z vlastní praxe.
 • Pravidelná videoanalýza je předpokladem pro systematické zlepšování.
 • Stanovení tréninkového a vzdělávacího cíle na celou sezonu pomůže k smysluplnějšímu tréninku.
 • Výuka prvku, na kterém sami pracujeme, je velmi efektivním nástrojem k vlastnímu zdokonalení.
 • Každá hodina, strávená s lektorem na kurzu, by měla být třemi hodinami vlastního tréninku.
 • Lyže (nejen telemarkové) je nutné mít stále dobře připravené a servisované (pravidelné broušení a mazání).
 • Využívání zdrojů mimo oficiální materiály APUL může pomoci s inspirací a získání nových impulzů. 

Důležité je, užít si proces zlepšování se. Nejen výuka klientů v lyžařské škole, ale vlastní trénink v průběhu sezony je jednou z nejzábavnějších částí profese instruktora lyžování. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL (telemarková sekce)

Instagram #APULtelemark