Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování D?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL „D“. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL „D“. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz D je vstupním kurzem do vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 5 dní. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který je schopný sjíždět modrou a lehkou červenou sjezdovku v paralelním postavení lyží. Úspěšný kandidát kurzu D se stává držitelem licence APUL D, který je kompetentní k výuce začátečníků až mírně pokročilých lyžařů všech věkových kategorií.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu D pokládáme základní stavební kameny pro další stupně vzdělávání. Klademe důraz na pochopení základních principů techniky a výuky lyžování začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Jedná se také o možnost nahlédnutí do pojetí a filozofie vzdělávání v systému APUL a seznámení se s rolí instruktora zimních sportů v lyžařském průmyslu. Kurz D je zároveň podmínkou pro vstup do dalšího vzdělání APUL.

Převážnou část kurzu D bude tvořit praktické trénování techniky a výuky lyžování, ale také průběžné testování kvality získaných znalostí a dovedností. Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu D:

 • Zákaznický servis APUL.
 • Fungování lyžařské školy a role instruktora zimních sportů v lyžařském průmyslu.
 • Základy výukového a technického konceptu APUL.
 • Metodický postup výuky lyžování APUL (výuka začátečníků a mírně pokročilých).
 • Úvod do dětské výuky.
 • Trénink techniky lyžování s důrazem na tzv. „základní oblouk“.
 • Pochopení základních pedagogických a bezpečnostních zásad při výuce lyžování.
 • Základní seznámení s cizojazyčnou terminologií v oblasti výuky lyžování (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Sjíždět červenou sjezdovku v paralelním postavení lyží.
 • Předešlá praxe s výukou lyžování není vyžadována.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Poslední den kurzu proběhne tzv. výměna lektorů u jednotlivých skupin. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu D.

Den 0 Příjezd a ubytování v odpoledních hodinách, zahájení kurzu ve 20:00 - místo bude upřesněno přihlášeným
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 1–4 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Workshop
Den 5 Trénink lyžování, výuky APUL
Výměna lektorů
  Trénink lyžování, výuky APUL
Výměna lektorů, vyhodnocení a vyhlášení výsledků
 

Profil instruktora lyžování „D“

Licence APUL „D“ opravňuje jejího držitele k ukázkám techniky a výuce lyžování začátečníků a mírně pokročilých klientů lyžařských škol. Držitel licence APUL „D“ je také kompetentní k výuce dětí v dětské lyžařské školce. 

Úspěšný absolvent kurzu D je kompetentní k:

 • výuce začátečníků až mírně pokročilých lyžařů,
 • předvádění techniky lyžování do úrovně „základní oblouk“,
 • výuce dětí v dětských lyžařských školkách a na otevřených lyžařských tratích,
 • zajištění bezpečnosti výuky při pohybu na otevřených sjezdových tratích,
 • ke vstupu do navazujícího kurzu APUL „C“.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška z lyžování, výuky a analýzy (teorie) bude probíhat formou průběžného hodnocení. Každý kandidát obdrží během kurzu hodnocení z lyžování a výuky od dvou různých lektorů. Pro úspěšné absolvování kurzu D je potřeba splnit požadavky ze všech tří oblastí (lyžování, výuka, analýza) minimálně na úrovni 1 průměrného bodu na stupnici 0 – 10 bodů.

1. Zkouška z lyžování

Průběžná zkouška z lyžování na kurzu D je zaměřena na kvalitní zvládnutí tzv. základního oblouku v jeho několika variantách. Každý kandidát bude hodnocen ze dvou různých ukázek základního oblouku.

Základní oblouk

Terén: velmi mírná modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná modrá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • Vedení lyží (pluhové/přívratné) je v základním oblouku závislé na rychlosti jízdy a sklonu svahu. 

Hodnocení:

Každý lektor hodnotí každou jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování je nutné získat minimálně 1 bod v průměru obou jízd. Kandidát, který získá méně než 1 bod v průměru obou jízd, nesplnil požadavky na úspěšné absolvování kurzu APUL D a kurz musí opakovat. 

2. Zkouška z výuky

Průběžná praktická zkouška z výuky probíhá jako simulovaná skupinová výuka, při které musí kandidát prokázat znalosti a dovednosti správných výukových postupů pro začátečníky až mírně pokročilé lyžaře všech věkových kategorií. Každý kandidát bude v průběhu kurzu hodnocen z výuky celkem třikrát. Každá zkouška trvá cca 10 minut a bude zaměřena na: 

 • 1x výuku dospělých, 
 • 1x dětskou výuku a 
 • 1x výběr tématu (dle vylosovaného scénáře). 

Praktická zkouška na svahu probíhá v českém jazyce. 

Kritéria:

Lektor hodnotí každou ukázku výuky na základě následujících kritérií: 

 • Model lekce (pochopení, zvládnutí a aplikace modelu lekce)
 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace)
 • Úroveň zákaznického servisu (pozitivní přístup a vytvoření optimálního prostředí pro výuku)
 • Pochopení „Modré progrese APUL“ (pochopení a použití metodického postupu)
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)

Hodnocení:

Každý lektor hodnotí výuku jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů.  Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky je nutné získat 1 bod v průměru všech 3 zkoušek. Kandidát, který získá méně než 1 bod v průměru všech 3 zkoušek z výuky, nesplnil požadavky na úspěšné absolvování kurzu APUL D a kurz musí opakovat. 

3. Zkouška z analýzy (teorie):

Zkouška z analýzy a teoretických znalostí probíhá formou testu. Test obsahuje otázky vztahující se k tématům všech přednášek (výuka lyžování, zákaznický servis, technika lyžování, biomechanika, bezpečnost, první pomoc, cizí jazyk). Dále pak test obsahuje otázky ze základní analýzy lyžařské techniky na základě testových otázek k několika videím. 

Hodnocení:

Pro úspěšné absolvování testu je potřeba správně odpovědět na 75% testových otázek. V případě neúspěšného splnění testu je kandidát pozván na ústní přezkoušení před komisí min. dvou lektorů.

Kandidát, který ani před zkušební komisí nesplní kritéria, potřebná pro úspěšné absolvování kurzu D, nesplnil požadavky na úspěšné absolvování kurzu APUL D a kurz musí opakovat.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot s předním nástupem. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14–18 m, lyžařské hole
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu D jsou:

 •  „MODRÁ KNIHA – učebnice pro instruktory lyžování APUL“,
 • informace získané z jednotlivých workshopů. 

Doporučené části kapitol ke studiu, budou upřesněny. 

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL

Instagram #APULlyzovaniD