DELEGOVANÝ AKT

28.01.2020 | Lyžování | Libor Knot

NOVÉ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ KOMISE, TZV. DELEGOVANÝ AKT, UMOŽNÍ AUTOMATICKÉ UZNÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ V RÁMCI EU. EVROPA SE PROPOJUJE I PRO LYŽAŘSKÉ INSTRUKTORY A DÍKY NOVÉ SMĚRNICI EVROPSKÉ UNIE TAK KAŽDÝ INSTRUKTOR S KVALIFIKACÍ APUL LYŽOVÁNÍ A A SPLNĚNÝMI TESTY ZÍSKÁ UZNÁNÍ SVÉHO VZDĚLÁNÍ VE VŠECH ZEMÍCH UNIE.

Od 24. 6. 2019 je účinné Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2019/907, které stanoví společnou závěrečnou zkoušku odborné přípravy pro instruktory lyžování (Delegovaný akt). Již pro tuto zimní sezónu tak vzniká způsob, jak usnadnit mobilitu lyžařských instruktorů, kdy principem je automatické uznávání kvalifikace hostitelským členským státem. Systém se nicméně týká především těch učitelů, kteří si vydělávají sami na sebe, nebo chtějí uznat svou kvalifikaci v jiné zemi.

Pro práci v zaměstnaneckém poměru v lyžařských školách je tak nadále uplatňována dosavadní Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Směrnice). Ta je charakteristická zejména tím, že postup uznávání je posuzován případ od případu s přihlédnutím ke kvalifikacím a zkušenostem a v případě zjištění podstatného rozdílu mezi přípravou přicházejícího odborníka a národním školením je možno uložit tzv. kompenzační opatření (dodatečné zkoušky).

Kdo však bude chtít mít právo na automatické uznání kvalifikace, nebo chce v jiném státě podnikat, může využít pravidel nového Delegovaného aktu. Princip jeho fungování je postaven na třech pilířích:

  1. dosažení určitého stupně vzdělání
  2. splnění technické zkoušky - jízda v obřím slalomu (Euro Test)
  3. složení bezpečnostní zkoušky (Euro Security)

Požadavky na dosaženou kvalifikaci jsou popsány v příloze č. I. Delegovaného aktu, přičemž získání dané licence je nezbytným předpokladem k možnosti splnění dalších společných zkoušek. Text přílohy přímo jmenuje pro jednotlivé země názvy odpovídajících kvalifikací – pro Českou republiku je to licence Instruktor lyžování APUL A.

Euro Test a Euro Security

Technická zkouška je uvedena v příloze II. Delegovaného aktu. Jedná se o známý Euro Test, který některé země v Evropě praktikují již zhruba 15 let. Pro splnění je třeba v obřím slalomu zajet čas do stanoveného limitu od času kalibrovaného předjezdce. V průběhu tvorby Delegovaného aktu se zástupcům APUL ve spolupráci s některými dalšími zeměmi podařilo docílit mírného snížení náročnosti Euro Testu.

Bezpečnostní zkouška je popsána v příloze III. – obsahuje sadu teoretických a praktických úkolů, které osvědčují kompetenci v oblasti bezpečnosti pohybu v horském terénu.

Delegovaný akt nahrazuje končící projekt „MoU“ (Pilotní projekt pro vydávání profesní karty instruktorům lyžování v Unii), ve kterém byla ČR prostřednictvím APUL zapojena v letech 2014 -2019. Proces uznání kvalifikace APUL do obou těchto struktur trval několik let, byl koordinován ze strany MŠMT ČR a prochází průběžně kontrolami ze zahraničí.   

Můžeme s hrdostí konstatovat, že vzdělání APUL je kromě dlouhodobého začlenění do mezinárodního  Quality Standard ISIA uznáváno nyní po formální stránce i v rámci Evropské unie.

Testy budou i v Česku

Technicky to pro držitele dosavadních známek MoU znamená, že budou automaticky převedeni do nového systému Delegovaného aktu a již pro sezónu 2019/2020 obdrží příslušnou známku. Do budoucna se celá evidence včetně přihlašování přesune do informačního systému Evropské komise s označením IMI.

Noví držitelé licence Instruktor APUL A, kteří nebyli v minulosti zahrnuti do systému MoU, musí nyní pro splnění požadavků Delegovaného aktu absolvovat oba testy popsané výše. Euro Testy se pořádají nejen v alpských zemích, ale ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a Polska se je budeme snažit pořádat i v České republice. Složení bezpečnostní zkoušky Euro Security bude organizováno v rámci absolvování modulů APUL Lavinový kurz I. a II. a to ve spolupráci s Českou asociací horských vůdců. Informace o termínech konání jednotlivých testů a proces přihlašování poběží přes APUL a bude administrován ve Francii. Do budoucna bude celý proces fungovat přes centrální systém IMI.

APUL coby národní partner EU

Pro Delegovaný akt je charakteristické, že se jedná výhradně o pracovní okruh komerční výuky lyžování, která je prováděna instruktory lyžování z povolání (většinou se tedy nejedná  například o univerzitní vzdělávání). Proto Evropská komise spolupracovala s jednotlivými státy na této bázi a respektovala běžné mezinárodně ustálené členění výuky lyžování podle cílových skupin.

Občas se setkáváme s dotazy - proč je v Delegovaném aktu za Českou republiku uvedena právě kvalifikace od APUL? Odpověď je jednoduchá – posouzení a výběr dělala mezinárodní komise ustavená v Bruselu. V rámci tohoto procesu bylo vzdělání APUL (a samozřejmě obdobně i ostatních států) podrobeno pečlivé analýze a kontrole. Zástupci mezinárodní komise kromě podrobného studia vzdělávacího systému opakovaně přijeli do České republiky, kde navštívili probíhající kurzy a zúčastnili se závěrečných zkoušek. Naopak zástupci APUL absolvovali mnohá jednání a akce – zejména v Bruselu a ve Francii. Celý proces byl od začátku koordinován i ze strany MŠMT ČR a jsme přesvědčeni, že APUL, který jako jediný v ČR realizuje nejvyšší stupně vzdělání pro učitele lyžování z povolání, bude nadále zárukou kvalitních licencí.

I když dokončení celého vzdělání a složení obou testů předepsaných Delegovaným aktem rozhodně není jednoduchou záležitostí, je potěšitelné, že vznikl nástroj, který umožní uznávat kvalifikace napříč zeměmi bez dalšího posuzování. To by mohlo být pro zvýšení mobility na pracovním trhu přínosné.

Libor Knot, Prezident APUL