INFORMACE NOVÉHO VV ČLENŮM APUL

02.08.2018 | Pro členy | Ludmila Knotová

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ,

U PŘÍLEŽITOSTI NOVÉHO ČTYŘLETÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ VÝKONNÉHO VÝBORU APUL POVAŽUJEME ZA VHODNÉ VÁM NASTÍNIT NAŠI ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVU O PRIORITÁCH A FUNGOVÁNÍ ASOCIACE V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ.

Na úvod je třeba konstatovat, že APUL se aktuálně nachází ve výborné kondici a v principu je třeba na současnou situaci spíše navázat, než ji zásadněji měnit. V tomto ohledu tedy hodláme zachovat většinu základních nastavených pravidel – zejména ve vztahu ke struktuře, obsahu a nastavení kurzů. Stejně tak i podmínky pro lektory chceme měnit spíše směrem k lepšímu. 

Jako obecný princip chceme zachovat tezi, že hlavním úkolem APUL je produkovat co nejefektivněji (relativně rychle a levně) ale přitom kvalitně učitele, kteří se dobře uplatní v lyžařských školách. Z uvedeného totiž vyplývají zároveň hlavní benefity pro obě komory - pro učitele dobré vzdělání získané za výhodných podmínek a pro lyžařské školy zdroj kvalifikovaných zaměstnanců.

Vedle tohoto hlavního cíle můžeme zmínit i další, vedlejší úkoly:

1.       Podpora učitelů lyžování

-          Udržet a posílit dobrý zvuk vzdělání APUL doma i v zahraničí

-          Rozvíjet akce pro členy za výhodných podmínek

-          Vhodnou formou podpořit možnosti nabídky práce

-          Pokračovat v získávání výhod při nákupech materiálu (slevy, časopis zdarma, apod.)

2.       Podpora lyžařských škol

-          Udržet, nebo zlepšit podmínky k podnikání

-          Pomoc při získávání nových učitelů

-          Reflektovat a zapracovat požadavky lyžařských škol především směrem ke kurzům D a kurzům dětské výuky

-          Na základní úrovni rozšířit spolupráci s ostatními akreditovanými zařízeními, tak aby se v maximální míře vytvořily podmínky pro dostatek učitelů v lyžařských školách

Chceme tedy rozvíjet aktivity obou komor a využít všech synergických efektů, kterou tato spolupráce přináší. 

V oblasti organizace práce chceme dosavadní strukturu doplnit o pozici Managera vzdělávání, který by měl posílit odbornou stránku přípravy a organizace vzdělávací činnosti asociace. Podrobnější popis lze nalézt na tomto místě v rámci vypsaného výběrového řízení. Cílem je zlepšená dělba práce, delegování pravomocí a aktuálně i konsolidace zejména MK a LS v lyžařské sekci.  

Chceme pozměnit styl práce VV APUL ve smyslu větší otevřenosti a transparentnosti. Vytvoříme „klientskou sekci“ na webu pro členy APUL, kde budeme uveřejňovat zápisy z jednání výkonného výboru i dalších orgánů APUL, roční finanční plán a jeho průběžné čerpání. VV analyzuje a zpracuje možnosti zavedení elektronického hlasování pro členskou základnu asociace.

Budeme dbát na aktivní komunikaci se všemi složkami APUL a budovat mezi nimi vzájemný respekt.

V rámci jednotlivých dílčích aktivit považujeme za důležité zejména následující:

-          Směrovat k přehledné a stabilní nabídce kurzů za rozumnou cenu; nejít cestou prodlužování a neadekvátního zdražování vzdělání a to zejména u základních kurzů

-          Dopracovat a vytvářet metodické materiály v jednotlivých sekcích – zejména červená kniha ski

-          Dále zlepšovat podmínky pro činnost metodických komisí a lektorských sborů

-          Úzce spolupracovat s odborníky z řad lektorů v jednotlivých sekcích a pracovat na možnostech zavádět dalších prvků, které by vylepšily a rozšířily nabídku a aktivity APUL – např. nabídky kurzů i pro uchazeče mimo ČR, rozšíření nelicenčních kurzů, apod.

-          Aktivně komunikovat s řadovými členy asociace a dávat větší prostor jejich návrhům

-          Podporovat účast zástupců APUL na zahraničních akcích (s dodržením zásad efektivity)

-          Průběžně doplňovat funkcionality databázového systému APUL tak, aby přinášel užitek nejen v organizaci kurzů a komfortu uživatelů, ale umožnil využití moderních výukových prostředků při vzdělávací činnosti (např. e-learning)

-          Zvýšit aktivitu v oblasti propagace povolání snowsport učitelů a obecně posílit PR a marketing APUL jako vzdělávací organizace

Naším cílem je, aby asociace fungovala jako celek – prioritou například není finanční zisk za každou cenu, ale jeho smysluplné plánování a investování do dalšího rozvoje asociace. Celkové cíle musí odpovídat zájmům dvou základních složek – lyžařským školám a učitelům. Zájmy jednotlivců, nebo malých skupin nemohou ovlivňovat další směrování APUL.

Přehled akcí APUL s předběžnými termíny je zveřejněn od června na webu v Kalendáři

Výkonný výbor APUL pracuje od června 2018 v tomto složení:

Sedmý zástupce VV APUL, dle stanov nominovaný metodickou komisí APUL, nebyl zatím z důvodu rezignace MK určen.

Pokud budete mít jakékoliv připomínky nebo návrhy, neváhejte se na nás obrátit.
Kontakty na členy VV APUL najdete na webu zde

Jsme přesvědčeni, že se nám společně podaří APUL dále rozvíjet a čeká nás další úspěšná sezóna – těšíme se na spolupráci! 

Za VV APUL

L.Knot, prezident APUL